1. نمایشگاه اختصاصی ج. ا. ایران در روسیه - مسکو
  2. پوستر رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان 1401
  3. کارت دعوت نمایشگاه صنعت ساختمان 1401
  4. بیگ فایو - دوبی
  5. آغاز ثبت نام نمایشگاه صنعت ساختمان 1401
مرکز تجاری ایران در روسیه

مرکز تجاری ایران در روسیه

اتاق تعاون ایران

مجوز برگزاری نمایشگاه

مجوز برگزاری نمایشگاه

اختصاصی ایران در روسیه - مسکو

نمایشگاه اختصاصی

نمایشگاه اختصاصی

ایران در روسیه، ثبت نام و تعرفه